Маршал ба Стивенс нар тоног төхөөрөмжийн үнийг 2012 оны 9-р сард