төмрийн төмрийн уул уурхайн боловсруулалт ба бөөгнөрөл