цементийн үйлдвэрийн түүхий үйлдвэрийн үйлчлэгчийн үүрэг