нээлттэй jageshwar ба khas jageshwar нүүрсний блок