нүүрс олборлох компанийн алсын хараа эрхэм зорилго