тээрмийн бөмбөлөгүүдийн цементийн өнгөнд үзүүлэх нөлөө