нэгтгэх төлөвлөлтийн үйл явцын тухай диссертаци essaydepotcom