хатуу хог хаягдлын инженерийн номны асуудлын шийдэл